Voorkom onnodige hoge lasten met VCSW Legal – Bezwaar en Beroep

Controle Whk-beschikking

Aan het einde van ieder jaar ontvang je als werkgever de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst. De Whk-beschikking geeft het percentage aan dat jaarlijks door de Belastingdienst wordt berekend en afgegeven, en dient de werkgever het daaropvolgende boekjaar af te dragen. Maar klopt dit bedrag wel?

Whitepaper Whk

In de whitepaper ‘De gedifferentieerde premie Whk – de noodzaak van een controle’ geven wij onze visie op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en hoe deze zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Wat is de Whk-beschikking?

Uit de Whk worden de WGA- en Ziektewetuitkeringen voor zieke werknemers betaald, die ziek zijn geworden. De Whk is een gezamenlijke ‘pot’ voor alle werkgevers in Nederland, en iedere publiek verzekerde werkgever betaalt premie voor de Whk. Op de Whk-beschikking staat het percentage dat door de Belastingdienst in rekening wordt gebracht.

Dit percentage heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA terecht zijn gekomen. Maar klopt dit wel?

Uit grondig onderzoek is gekomen dat van alle beschikkingen met uitkeringslasten ongeveer 70% te hoog was vastgesteld.

De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van twee factoren:

 • De WGA-flex (premiedeel)
 • De Ziektewet (premiedeel)

In de Whk-beschikking staat het totaalpercentage van beide premiedelen bij elkaar opgeteld. Dit percentage moet over het premieloon aan de Belastingdienst afgedragen worden. Ben je Eigenrisicodrager voor een van de twee? Dan staat hier een premiepercentage van 0%. Ben je eigenrisicodrager voor allebei, dan is je totaalpercentage 0.

De premie wordt bepaald aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. De berekening van de Whk-beschikking is erg complex, en hierdoor is de kans op fouten groot. De specificatie waarmee de berekening op juistheid gecontroleerd kan worden, dient ook separaat opgevraagd te worden bij de Belastingdienst.

Het was heel fijn om samen met VCSW in de dossiers te duiken en te zien waar er nog ruimte was voor verbetering in onze processen. De collega’s hadden telkens het gevoel dat we werkten aan een gezamenlijke doelstelling – Remco Bosgra – YoungCapital

Premieloonsom

Voordat de berekening gemaakt kan worden, maakt de Belastingdienst onderscheid in drie soorten grootte van organisaties, afhankelijk van de premieloonsom twee jaar geleden.

 • Kleine werkgever betaalt een sectorale premie afhankelijk van de sectorindeling.
 • Middelgrote werkgever betaalt deels een sectorale premie en deels individueel bepaald.
 • Grote werkgever is volledig individueel bepaald.

Omdat voor kleine werkgevers een vaste sectorpremie geldt, is een controle niet zinvol.

Wij helpen graag met het aanvechten en beargumenteren van beslissingen van het UWV.

Hoe kun je de Whk-beschikking beïnvloeden?

In de premie Whk worden uitkeringslasten toegerekend van ZW en WGA-uitkeringen die zijn ontstaan vanuit een dienstverband bij de werkgever. Of, in sommige gevallen, werknemers die recht krijgen op een ZW-uitkering binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband. De uitkeringslasten worden meegerekend in de vaststelling van de premie. Ofwel: hoe hoger de uitkeringslasten, hoe hoger de premie.

En een hoge premie leidt tot hoge kosten. Daarom is het belangrijk voor werkgevers om te kijken naar de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en maatregelen te nemen om het risico op arbeidsongeschiktheid te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van goede arbeidsomstandigheden, het voorkomen van overbelasting en de re-integratietrajecten van langdurig zieke werknemers goed te begeleiden. Daarnaast is het zinvol om goed zicht/grip te houden op beslissingen die door het UWV worden gemaakt bij toekenningen van de uitkering. Het is immers de uitkering die het UWV betaalt aan de werknemer, die voor rekening komt van de Whk-premie.

Veel voorkomende fouten op de Whk-beschikking:

Als werkgever ben je volgens de wet twee jaar lang verantwoordelijk voor de financiële lasten van een ZW-uitkering en tien jaar lang verantwoordelijk voor de financiële lasten van de WGA-uitkering. Komen er fouten voor op de Whk-beschikking, kan dit betekenen dat je jarenlang onterecht een te hoge premie betaalt. Daarom is het belangrijk om de beschikking zo snel mogelijk te controleren en corrigeren. Hieronder geven we 2 voorbeelden van fouten op de Whk-beschikking:

 • Vangnetregeling ten onrechte meegenomen in de Whk-premie
  Wanneer een vrouw als gevolg van zwangerschap- of bevallingsklachten ziek wordt, is er recht op de vangnetregeling van de Ziektewet, 29a – het UWV compenseert voor de loonbetaling. alle ZW/WGA-uitkeringslasten die daar verder uit voortvloeien, niet mogen worden meegenomen in de premieberekening van de gedifferentieerde premie Whk. Dit gebeurt in de praktijk soms wel.
 • Uitkering voortkomend uit regres ten onrechte doorbelast
  Wanneer een werknemer door een ongeval arbeidsongeschikt raakt, kan de werkgever de (netto-)loonschade verhalen op de aansprakelijke partij, dit heet regres. Indien een werkgever aantoonbaar kan maken dat (een deel van) de netto-loonschade is verhaald kan het UWV -naar rato van de verhaalde schade – de toe te rekenen uitkeringslasten in de gedifferentieerde premie Whk, compenseren.

Wat kan VCSW voor jou betekenen?

whk beschikking

Door de complexe berekening van de Whk-beschikking is de kans groot dat we ook op jouw beschikking een besparing kunnen realiseren.

VCSW controleert niet, wij onderzoeken. Als je dieper graaft, is de kans groter dat je iets vindt

Aan de hand van tientallen controlepunten analyseren wij of jouw Whk-premie juist is vastgesteld. Bij onjuistheden verzoeken wij de Belastingdienst de beschikking te herzien. Een herziening kan een besparing opleveren tot tienduizenden euro’s per jaar voor zowel de toekomst, het heden als met terugwerkende kracht tot vijf boekjaren terug.

We vragen na ontvangst van de Whk-beschikking de onderliggende specificaties op bij de Belastingdienst. Vervolgens wordt uitgebreid dossieronderzoek uitgevoerd door één van onze specialisten. Bij onjuistheden zorgen wij ervoor dat de beschikking wordt herzien naar een lager percentage. Vervolgens zorgen wij dat te veel betaalde premies terug op de rekening worden gestort.

Kortom, we nemen dit proces graag van je over, volledig op basis van no cure, no pay! Vinden we niks? Dan kost het je ook niks! Neem gerust contact met ons op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Download PDF

Laat hier je gegevens achter om het bestand te downloaden!

whk-beschikking

Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

Neem nu contact op.