Voorkom te hoge afdrachten met de controle Whk!

31 oktober 2020

Premiekortingen

Tot 31 december 2017 konden werkgevers aanspraak maken op premiekortingen. Een werkgever kreeg tijdelijk een korting op de premie indien deze een oudere werknemer in dienst nam of een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nam of hield. Daarnaast was het in 2014 en 2015 mogelijk premiekorting voor jongere werknemers aan te vragen en te ontvangen

Premiekortingen

Per 1 januari 2018 heeft het loonkostenvoordeel (LKV) de premiekorting vervangen.

Verschillende doelgroepen:

 • Premiekorting oudere werknemer (50/56+).
 • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.
 • Premiekorting doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • Premiekorting herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.
 • Premiekorting jongeren.

Voorwaarden premiekortingen oudere werknemer (50/56+)

De premiekorting oudere werknemer geldt voor werknemers van 56 jaar of ouder (voor 2014 was dit 50 jaar of ouder) die direct voordat zij bij u in dienst kwamen, recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:

 • Werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld). Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de betalingsverplichting overneemt van een werkgever die zelf het loon, vakantiegeld en  dergelijke niet meer kan betalen.
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil).
 • Nabestaandenuitkering (Anw). Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voordat hij in dienst kwam, ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
 • Inkomensondersteuning Wet Wajong.
 • Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ).
 • Uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Verder moet de werkgever:

 • Een doelgroepverklaring van de werknemer hebben. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden. In de aangifte loonheffingen dit de premiekorting voor een werknemer aangezet te worden.
 • Voldoen de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever de premiekorting vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar toepassen.

Voorwaarden premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

U kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen als u een werknemer in dienst neemt en er direct voordat hij in dienst komt, sprake is van 1 van de volgende situaties:

A. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA- of een IVA-uitkering).

B. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer vastgesteld dat hij tegelijkertijd voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering.
 • De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever(s) die hij had toen hij ziek werd.
 • De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
 • De werknemer komt bij u in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.

C. De werknemer was vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. Voorwaarde is wel dat hij, toen hij in dienst kwam, arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA was (of was geweest als de Wet REA niet was ingetrokken). Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die recht had op een WAO-uitkering of Waz-uitkering toen hij in dienst kwam.

Verder moet de werkgever:

 • Beschikken over documentatie waaruit blijkt dat de werknemer een dergelijke uitkering heeft of heeft ontvangen. In de aangifte loonheffingen dit de premiekorting voor een werknemer aangezet te worden.
 • Voldoen de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever de premiekorting vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar toepassen.

Voorwaarden premiekorting doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

U kunt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen als u een werknemer in dienst neemt die onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding hoort tot 1 van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en als zodanig is opgenomen in het doelgroepenregister. Dat betreft:

A. de werknemer die recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong

B. de werknemer die vóór 1 januari 2015 geïndiceerd is als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening of
voor die datum een nog geldige indicatiebeschikking heeft gekregen op grond van artikel 11 van de Wet sociale werkvoorziening

C. de werknemer die volgens UWV niet in staat is om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk wordt begeleid. Of de werknemer van wie de gemeente in het kader van een beoordeling van de loonkostensubsidie heeft vastgesteld dat hij niet 100% van het wettelijk minimumloon kan verdienen (de zogenoemde ‘Praktijkroute’).

D. de werknemer met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan)

E. de werknemer die in het doelgroepregister is opgenomen met een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), schoolverlaters van het Praktijkonderwijs (PrO) en de entree-opleiding van het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). En personen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajonguitkering hebben aangevraagd waarvan de uitkering is afgewezen en van wie het UWV nog heeft vastgesteld dat zij niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. U kunt de korting ook toepassen indien de werknemer behoort tot de groep van zogenoemde ‘scholingsbelemmerden’ die niet in het doelgroepregister is opgenomen:

 • De werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort.
 • De werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs, en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort.

Verder moet de werkgever:

 • Beschikken over documentatie waaruit blijkt dat de werknemer een dergelijke uitkering heeft of heeft ontvangen. In de aangifte loonheffingen dit de premiekorting voor een werknemer aangezet te worden.
 • Voldoen de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever de premiekorting vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar toepassen.

Voorwaarden premiekortingen herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Als u een werknemer al in dienst hebt, kunt u de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen als de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering) en hij het werk volledig of deels hervat. In dat geval kunt u de premiekorting toepassen zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal 1 jaar en uiterlijk tot de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

U kunt deze premiekorting ook toepassen voor een werknemer die u herplaatst of van wie u de arbeidsplaats hebt aangepast als die werknemer vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt was op grond van de Wet op de re-integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA). Voorwaarde is wel dat de werknemer op het moment van hervatting of aanpassing van de arbeidsplaats een arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA was (of was geweest als de Wet REA niet was ingetrokken). U kunt hierbij denken aan werknemers met een volledige of gedeeltelijke WAO- of Waz-uitkering. U kunt de premiekorting toepassen zolang het dienstverband duurt, maar maximaal 1 jaar.

Voorwaarden premiekortingen jongeren

Als u een werknemer in 2014 of 2015 in dienst nam in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar, kunt u in aanmerking komen voor de premiekorting jongere werknemers onder de volgende voorwaarden:

 • De werknemer had recht op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet voordat hij bij u in dienst kwam. De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht.
 • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 32 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden. Als de werknemer in dienst komt op of na 1 juli 2015, moet hij een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 24 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden.
 • U hebt maximaal 2 jaar recht op de premiekorting vanaf het moment dat uw werknemer in dienst komt, tot het einde van de dienstbetrekking en uiterlijk tot en met 31 december 2017. De korting is € 3.500 per werknemer per jaar.

Administratieve verplichtingen:

Voor het toepassen van de premiekorting gelden voor u de volgende administratieve verplichtingen:

 • U bewaart de doelgroepverklaring van UWV of de gemeente bij uw loonadministratie, waaruit blijkt dat uw werknemer recht had op een WW- of bijstandsuitkering.
 • U bewaart de schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling van de werknemer bij de loonadministratie.

Hoogte premiekortingen

De hoogte van de premiekorting is afhankelijk van de contracturen of uitbetaalde uren van de desbetreffende werknemer. Het bedrag is niet voor alle premiekortingen gelijk.

Wanneer ontvangt de werkgever de premiekorting

In de aangifte loonheffingen worden premiekortingen verrekent naar een evenredig deel van de jaarbedragen. Hiervoor is geen goedkeuring van de Belastingdienst nodig. De premiekortingen worden verrekent met het totaal van de premies werknemersverzekeringen die voor alle werknemers moeten worden betaalt, dus ook voor werknemers voor wie geen recht op premiekorting is.

Premiekortingen toepassen met terugwerkende kracht

Om de premiekorting in het verleden toe te passen dient u een correctie in de loonaangifte te doen. De gecorrigeerde loonaangiften wordt naar de Belastingdienst verzonden. Binnen 8 weken ontvangt de werkgever een teruggaafbeschikking en wordt het bedrag op de rekening gestort.

Wij vertellen je meer in onze Blogs

De wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid staat nooit stil.

SROI
Commentaar Miljoenennota 2024
september 20, 2023

Miljoenennota 2024

de goudse verzekering
Leigh Doorman - van der Poorten
augustus 7, 2023

De Goudse Verzekeringen en VCSW zetten een digitale stap voorwaarts

Persbericht
banenafspraak
Daniëlle de Leeuw
mei 2, 2023

Doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden

Loonkostenvoordeel (LKV)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!