Profiteer van RSZ-verminderingen

VCSW België

Werft uw organisatie met enige regelmaat medewerkers die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor een doelgroep- of RSZ-vermindering!

Optimaal profiteren van de mogelijkheden

Werkgevers kunnen rekenen op RSZ-voordelen of andere steunmaatregelen voor het aanwerven van specifieke doelgroepen. Er bestaan maatregelen op federaal niveau en kortingen op gewestelijk niveau.

Voor veel werkgevers is de verwerking en het juist toepassen van alle maatregelen een black box. Jaarlijks laten werkgevers naar verwachting miljoenen euro’s aan (premie)voordelen liggen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld, of doordat er onterecht premies zijn afgedragen. VCSW onderzoekt de mogelijkheid om op basis van no cure, no pay gelden terug te vorderen.

Voor onze opdrachtgever blijven de werkzaamheden beperkt tot enkele uren. Op basis van de opdrachtverklaring en de machtiging om data te mogen opvragen bij de overheid en het sociaal secretariaat gaat VCSW aan de slag. Tijdens deze werkzaamheden kan het op dossierniveau voorkomen dat er verduidelijkingsvragen worden gesteld. Opdrachtgevers ontvangen een heldere rapportage met daarin de bevindingen en besparingsmogelijkheden.

Enkele van de meest gestelde vragen hebben we hier opgenomen. 

U blijft in control

Het doorvoeren van de voorgestelde correcties ligt niet bij VCSW, deze worden door het sociaal secretariaat doorgevoerd. Pas nadat u de bevestiging heeft van uw sociaal secretariaat dat de correcties goed zijn verwerkt in de DmfA-aangifte zal VCSW een nota verzenden voor de geleverde besparing. Hiermee loopt u geen enkel risico.

VCSW beschikt over de ISO 27001 certificering, hiermee voldoet VCSW aan de internationale norm rondom bedrijfsvoering en informatiebeveiligingsmanagement. Deze internationale norm is opgesteld om te voorzien in eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Structurele bijdrageverminderingen als doelgroepverminderingen

Vooreerst merken we op dat er zowel structurele bijdrageverminderingen als doelgroepverminderingen bestaan. Structurele bijdrageverminderingen is een tewerkstellingsmaatregel waarbij er een verlaging is van de patronale bijdragen die de werkgever moet betalen voor de sociale zekerheid (eventueel met complement voor de lage lonen). Dit wordt toegekend aan iedere in dienst zijnde werknemer zonder dat deze aan speciale voorwaarden moet voldoen. Ook wordt ze onbeperkt in de tijd toegekend. Het is een driemaandelijks terugkerende vermindering aan te betalen bijdragen.

Doelgroepverminderingen binnen het Vlaams gewest

Het verschil met de doelgroepverminderingen is dat doelgroepverminderingen een bepaalde groep werkgevers of werknemers begunstigen. De werkgever kan per tewerkstelling van de betrokken werknemer één van de doelgroepverminderingen aanvragen wanneer en voor zover zowel werkgever als de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Voor deze dienstverlening richting wij ons op de van toepassing zijnde doelgroepverminderingen binnen het Vlaams gewest, te weten:

 • Laaggeschoolde jongeren
 • Leerlingen in een alternerende opleiding
 • Deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs
 • Oudere werkende werknemers
 • Oudere niet-werkende werkzoekenden
 • Vlaamse ondersteuningspremie (personen met een arbeidshandicap)
 • Langdurig werkzoekenden
 • Jonge werknemers
 • Mentors
 • Huispersoneel
 • Kinderopvang
 • Nieuwe werkgevers – Eerste aanwervingen (federaal)
 • Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek (federaal)
 • Horeca (federaal)

Neem voor meer informatie contact op met Bas van der Tuyn via vandertuyn@vcsw.nl